Den Polske Krønike


Krøniken er opdelt i 3 dele

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2. del


Kap 1.  Først om Boleslaws fødsel.

Drengen Boleslaw fødtes på Kong Sankt Stefans Dag. Men hans moder blev snart syg, og julenat døde hun. Hun var en kvinde, der altid havde vist hjælpsomhed og barmhjertighed mod de fattige og fangerne i fængslerne; det fik hun især lejlighed til dagen før hun døde, og mange kristne, som jøderne havde taget til fange, havde hun med sine egne midler købt fri fra deres trældom.

Efter hendes død blev Hertug Wladyslaw den, der skulle tage vare på drengens opfostring. Wladyslaw var en tung og svær mand, der led af smerter i fødderne. Han giftede sig med kejser Henrik den Tredjes søster; hun havde tidligere været gift med Kong Salomon af Ungarn. Hun fødte ham ingen sønner men tre døtre. En af disse blev gift med en mand fra Rus-folkets land. En anden tog det hellige slør. Den tredje giftede han bort til en mand af sit eget folk. Men for ikke med så få ord at forbigå slægtningen til denne dreng, så lad os fortælle om hvilke ærestegn han med tiden fik for sin tjeneste i hæren.


[ Kommentar:  Wladyslaw var en yngre bror til Boleslaw II og overtog magten, da Boleslaw II blev drevet i landflygtighed. ]
 
Wladyslaw, polakkernes Hertug,  der gennem ægteskabelige bånd var knyttet til den romerske kejser, knuste pomeranernes styrke da de kom for at undsætte en borg, som han belejrede. Han trådte deres stolthed under fod, og sejren hævede hans fryd til det dobbelte, fordi den indtraf på selve Guds Moders Himmelfart!

Hertug Wladyslaw I Herman af Polen (1079-1102)Efter fjendernes nederlag indtog han deres byer, både dem der lå ud til kysten og dem inde i landet, og han lod sine ledsagere og Hertugerne tage ophold i de vigtigste og bedst udrustede borge. Og fordi han ville fjerne alt håb om opstand i de troløse oprøreres sind, beordrede han sine befalingsmænd at samle sig og nedbrænde alle fæstninger i deres land på en bestemt dag og til et bestemt tidspunkt. Og således skete det. Men selv med denne indsats kunne han ikke
helt og holdent nedkæmpe disse oprørske krigere. Det var nemlig sådan, at nogle af de krigere, som Sieciech, der den gang havde overkommandoen, havde sat i spidsen for hæren, blev taget til fange og dræbt, beskyldt for at have begået store misgerninger, medens andre, som havde holdt sig tilbage, lige klarede at undslippe, fordi deres fjender så igennem fingre med, hvad de havde gjort.Kap 2.  Krig med pomeranerne.

Men Hertug Wladyslaw glemte ikke den krænkelse, der var overgået hans udsendinge. Han trængte ind i deres land med en stor styrke, før Fasten, og tilbragte der det meste af den følgende tid. Og da størstedelen af fastetiden var gået, brød han, til sine fjenders overraskelse, ind i den rigeste og mest befolkede del af riget, og indsamlede store mængder af krigsbytte og krigsfanger, flere end man kunne tælle. Og som han var på vej hjem med sit bytte, og da han følte sig tryg og ikke frygtede nogen, nu han snart var hjemme -  så faldt pomeranerne, som havde sneget sig efter ham, pludselig over ham ved floden Unda, dagen før Palme-Søndag.

Slaget blev grusomt og blodigt på begge sider. Det begyndte klokken tre om eftermiddagen og endte ikke før tusmørket sænkede sig om aftenen. Endelig, da det var blevet nat, trak pomeranerne sig tilbage i ly af mørket, og polakkerne stod tilbage på valpladsen - et område som man kaldte Drzu - selv om man kunne være i tvivl om det nu virkelig var de kristne eller hedningerne der stod med sejrens palmer. Men vi tror, at det var Gud den Almægtige, der svang sin svøbe for at straffe dem, der ikke havde overholdt Fasten, sådan som Han siden åbenbarede for visse personer, som blev reddet ud af denne fare. Og da sejren blev vundet på bekostning af manges sorg og lidelse, som man sagde, og da Herrens Opstandelses Dag var nær, så besluttede man at drage hjem og ikke forfølge fjenden mere.
Kap 3.  Erobringen af Naklo.

Så trængte Wladyslaw ind i Pommern omkring fastetid, efter at have tilkaldt tre forstærkningsgrupper fra Böhmen. Der oplevede belejringsstyrkerne uhørte mirakler omkring borgen i Naklo. Selv om de var vel bevæbnede og fuldt ud rede til kamp mod fjenden, oplevede de skrækindjagende ting hver nat. Efter at have set disse syner i mange nætter  og efter at have tænkt over, hvor de kunne komme fra, skete det en nat, da de sædvanlige rædsler viste sig, at soldaterne stod op og forlod lejren og fulgte efter, hvor de glimtende natteskygger førte dem hen, som om det var dem, der var fjenden.

I mellemtiden løb folkene inde i byen hurtigt ned fra deres forsvarsværker og brændte dem sammen med en del af deres bygninger. Da så polakkerne forstod, at deres anstrengelser var forgæves, og at der ikke vill blive noget slag, og at en stor del af hæren, især tjekkerne, var løbet tør for forsyninger, trak de sig tilbage, da nu deres anstrengelser viste sig forgæves. På den måde fik pomeranerne alligevel, lidt efter lidt, mere mod på kampen mod polakkerne - og på at kæmpe mod Krigsgudens Søn, som vor pen nu beskriver. Men for at man nu ikke skal få det indtryk, at vi hermed slutter et heldigt afsnit af krigen, vil vi hellere tåle vore spotteres hån end skammen ved at trække os tilbage. Og lad intet tænkende menneske finde det upassende når vi indfører en søn af en frille ved siden af en ægtefødt søn i denne fortælling. For, som vi læser i begyndelsen af Bibelen, havde Abraham to sønner, men da de blev uenige skilte deres fader dem fra hinanden. Begge sønnerne kom af deres faders sæd, men de fik ikke lige del i deres arv.


Kap 4. Oprøreren Zbigniew.

Zbigniew blev født som søn af Hertug Wladislaw og en frille. Da han voksede op, blev han sat til at lære at læse i byen Krakow. Siden sendte hans stedmoder ham til Sachsen for at lære mere - i et nonne-konvent. Dengang var Sieciech Pfalzgreve - en klog, højbåren og smuk mand, men så fuldstændig forblændet af pengebegær at han begik mange grusomme og modbydelige ugerninger. Han kunne arrestere en mand for at sælge ham som slave, og det kun for et ringe påskud; han drev andre ud af landet, mens han satte jævne folk til at herske over adelige.

... og mange flygtede af egen fri vilje fra landet, skønt de ikke var skyldige i noget ondt. De frygtede for, at de ellers måtte lide for hans grusomhed. Men de, der tidligere havde flygtet og vandret gennem fjerne egne, samlede sig i Böhmen efter råd fra hertug Bretislav. Og nogen udkastede en snedig plan og fik de andre til at finde nogle forbrydere, der for penge ville gøre hvad som helst, og de bortførte
i hemmelighed Zbigniew fra nonne-konventet. Da de først havde fået Zbigniew hjem til Böhmen, sendte de landflygtige en talsmænd til greven af Wroclaw, Magnus med følgende budskab: "Grev Magnus! Vi, der er i landflygtighed, må tåle alle slags forhånelser fra Sieciech. Men vi græder tårer fra dybet af vore hjerter for dig, Magnus! Vi ved jo, at for dig er fyrstenavnet mere en skam end en ære. Du må bære alle en fyrstes pligter - men uden den glans, der lyser ud af dem - fordi du ikke vover at tage magten over Sieciechs fogeder! Men hvis du vil kaste trældommens åg bort, så skynd dig med at tage den dreng, vi har i vor forvaring, og brug ham til at forsvare dig selv!"

Alle disse forslag havde Hertugen af Böhmen sat dem i hovedet; han var kun glad for, at at han kunne så splid mellem polakkerne. Da Magnus hørte om dette, tøvede han først længe, men da han havde rådført sig med de ældste, og de havde godkendt planen, sluttede han sig til den og tog imod drengen.

Hans faders ånd var sorgfuld, da det blev kendt, hvad der var sket. Men Sieciech og dronningen var endnu mere forfærdede og fulde af frygt. Derfor sendte de bud til Magnus og magnaterne i Wroclaw for at  få at vide, hvad de havde tænkt sig, nu de holdt Zbigniew tilbage sammen med de landflygtige, uden hans faders tilladelse. Ville de gøre oprør, eller ville de adlyde ham? Hertil svarede folkene i Wroclaw i enighed, at de ikke havde overgivet deres land til tjekkerne eller til andre fremmede folk. De havde taget imod deres herre hertugens søn og dem, der var flygtet med ham, og de ville trofast adlyde deres herre hertugen og hans legitime søn Boleslaw i alle ting og under alle forhold - men de ville modsætte sig Sieciech og hans onde gerninger på alle måder. Men folket vil stene udsendingen, fordi han ville forsvare Sieciech med bedrageriske ord.

Wladyslaw blev rasende over dette, og den herre Sieciech blev også virkelig vred. Følgelig enedes de om at bede Kong Lajos af Ungarn om hjælp i kampen mod Wroclaw og hertug Bretislav af Böhmen. Men dette bragte dem mere tab og vanære end ære og fordel. For Sieciech ville være blevet bortført af Kong Lajos og lagt i lænker, hvis han ikke for sin egen sikkerheds skyld havde forladt landet sammen med den unge Boleslaw.

Faderen sluttede tøvende fred med sin søn, da han indså, at han ikke med våben kunne bryde igennem den menneskemur, som folket i Wroclaw havde stillet op, fordi hans soldater ikke ville kæmpe mod deres egne. Det var dengang, at faderen for første gang kaldte ham "sin søn".

I mellemtiden var Sieciech kommet tilbage fra Polen, hvor han nogen tid havde været, og han forsøgte nu, snedigt nok, at vinde byens ledende mænd for sig med gaver og løfter, og efter nogen tid virkede disse lokkende ord. Da det til sidst lykkedes ham at vinde flertallet af dem for sig, marcherede Hertug Wladyslaw ind mod byen Wroclaw med en hær, og med den drog han rundt til de borge i omegnen, der allerede havde opgivet at kæmpe videre, og overtog magten her.

Zbigniew indså nu at byens ledende mænd havde svigtet ham, både indenfor murene og udenfor, og at det ville blive hårdt at stampe mod brodden. Han stolede ikke længere på det brede folks troskab, og han frygtede nu for sit eget liv. Derfor flygtede han om natten og nåede frem til byen Kruszwica, der rummede en stærk besætning og mange soldater, og der tog byens mænd imod ham.


Kap 5.    Kruszwica ødelægges og Zbigniew kommer i fængsel.

Men hans fader var forbitret over, at Zbigniew ustraffet var flygtet på denne måde, og at folkene i Kruszwica havde trodset ham ved at tage godt imod Zbigniew. Han sammenkaldte sin hær og tog afsted for at forfølge Zbigniew, der nu var på flugt, og sætte alle sine styrker ind på at angribe fæstningen. Men Zbigniew samlede en gruppe hedenske krigere, og med syv delinger, som han hentede i Kruszwica, rykkede han ud af fæstningen og søgte over mod sin faders soldater for at komme i kamp med dem.  Men den Retfærdige Dommer afgjorde slaget mellem fader og søn. For dette var "mere end en borgerkrig", med en søn under våben imod sin fader, og broder imod broder, i en skrækkelig krig. Jeg tror, at det var ved denne lejlighed, at den elendige Zbigniew pådrog sig sin faders had, og at det, der nu fulgte, kom heraf. - Her viste Gud den Almægtige, at han holdt sin nådige hånd over Hertug Wladyslaw ved at han tillod denne at nedslå utallige fjender, medens kun ganske få af hans egne blev revet fra ham.  Ja, så meget menneskeblod blev udgydt der, og så mange dræbte krigere faldt i søen ved siden af slottet, at alle gode kristne siden den tid har holdt sig fra at spise fisk fra dens vande.

Således skete det at Kruszwica, der før havde været en velstående og folkerig by, blev næsten ødelagt og jævnet med jorden. Alt imens var Zbigniew stadig på flugt ud til fæstningen med sine sidste få mænd. Han havde bare valget mellem helt og holdent at miste sit liv, eller også at blive lemlæstet på det grusomste. Hans fader var forberedt på at tilgive ham hans ungdommelige uforstand, men han havde stadig mistanke til  Zbigniew om - at han kunne gå over til hedningerne, eller til andre folkeslag, som ville have frembudt en større fare. Så da man spurgte ham, om han villle love at skåne sin søn - ikke dræbe ham, og ikke lemlæste ham - sagde han ja dertil, og tog ham med sig til Mazovia og satte ham på vand og brød i fængslet i Sieciechów. Siden, da tiden kom til, at kirken i Gniezno skulle indvies, greb biskopperne og fyrsterne ind, så han blev løsladt, og takket være biskoppernes og fyrsternes forbønner genvandt han den høje stilling, han ellers havde mistet.


Kap 6.   Adalbert redder byen Gniezno fra pomeranerne.

Da vi nu har haft anledning til at omtale kirken i Gniezno, kan vi ikke se bort fra det mirakel, som den dyrebare martyr Adalbert åbenbarede for både kristne og hedninger, aftenen før indvielsen (d. 30. april). Det skete nemlig, at nogle forrædere i et af de polske slotte havde vist pomeranerne en skjult vej inde i slottet ved hjælp af reb.

Pomeranerne gemte sig inde i bygningen, hvor de afventede næste dag, og dagslysets komme, som gjorde det muligt for dem at overfalde byens befolkning. Men Gud, som våger over alle, og som aldrig sover, satte sin årvågne soldat Adalbert til at våge over byens folk, mens de sov, og underjordiske kampvåben vakte rædsel i hedningerne, der lå vågne for at de kunne overfalde de kristne. Og en bevæbnet statue, siddende på en hvid hest, viste sig for pomeranerne. Statuen var afbildet med et draget sværd og spredte panik i befolkningen, som blev drevet ned ad slottets trapper og ud over byens åbne pladser. Alle i byen blev vækket ved hedningernes hyl og ved tumulten omkring dem, men det var utvivlsomt den herlige martyr Adalbert, der reddede dem fra øjeblikkelig død og fare. Lad nu disse ord være nok om helgenen denne gang, og lad vor pen fortsætte med at fortælle om, hvad der skete før dette.Et billede på porten til Gniezno-katedralen viser Boleslaw,  der køber Adalberts døde legeme tilbage af preusserneKap 7.  Riget deles mellem de to sønner.

Da domkirken i Gniezno var blevet indviet, og Zbigniew havde fået tilgivelse af sin fader, overlod hertug Wladyslaw sin hær til sine to sønner, og sendte dem ud på en hærfærd i Pommern. Og de drog ud, idet de fulgte en plan, som vi nu ikke mere kender, men siden vendte de om uden at afslutte deres hverv.

Derefter greb deres fader straks ind og delte riget mellem dem - han var vel drevet af mistanker, som jeg ikke kender til - men han beholdt de vigtigste fæstninger i sine egne hænder. Men det ville blive alt for besværligt for os at gøre rede for, hvad der tilfaldt hvem ved denne deling, og I ville ikke få stort udbytte af at høre om det.


Kap 8.  Mere om rigets deling.

Rigets stormænd gik nu til deres fader for at få at vide hvem af hans sønner, der var den bedste, når det gjaldt om at vælge mænd til sendefærd, og om at modtage forhandlere fra andre lande, og når det gjaldt om at indkalde folk til hæren og ordne den, og i det hele taget at styre dette store rige med de mange store og små beslutninger, der måtte tages.

Man fortæller at deres fader svarede: Jeg er en gammel og svag mand, derfor er det nu min pligt at dele riget mellem dem og tage stilling til det, vi står over for idag. Men at sætte den ene over den anden, eller at tildele dem højhed og visdom, det står ikke i min magt, det tilhører Gud den Almægtige. Men jeg kan åbenbare for Jer det eneste, som jeg begærer i mit hjerte: At når jeg er død, vil I alle, samdrægtige adlyde den, der viser sig klogest og bedst, når det gælder om at forsvare landet og nedslå fjenden. Men indtil videre skal vi lade dem beholde den andel af riget, som de allerede har fået. Og når jeg er gået bort, skal Zbigniew også råde over Mazowia, foruden det han har nu, medens Boleslaw, min legitime søn, skal råde over de vigtigste fæstninger i riget, dem i Wroclaw, i Krakow og i Sandomierz.

Men til syvende og sidst skal det ordnes sådan, at hvis de begge viser sig uduelige, eller hvis de skulle blive alvorligt uenige, så skal den der slutter forbund med fremmede folk og tillader dem at komme og ødelægge riget, fratages magten og miste sin arveret. Men den, der sikrer rigets ære og velstand, skal sidde på rigets trone med evig ret.

Således blev riget delt, efter hvad der er fortalt, og faderen talte smukt til sit folk, og enhver af drengene rejste rundt i den landsdel, der tilkom ham; men deres fader foretrak altid at blive i sit eget Mazowia.Kap 9. Om Boleslaws barndom.

I mellemtiden skal ingen blive overrasket, hvis vi skriver om mindeværdige ting fra Boleslaws barndom. Han hengav sig nemlig ikke til dumme lege, sådan som børn ellers gerne gør, men han gjorde sit bedste, så godt som en dreng nu kunne, for at efterligne livlige og krigeriske gerninger. Og selv om sønner af adelsmænd plejer at more sig med jagthunde og rovfugle, så fandt Boleslaw, selv som en ung dreng, mere fornøjelse i krigeriske lege. Endnu før han kunne stige op på en hest alene ville han gå imod fjenden i spidsen for sine egne tropper, imod hans faders ønsker, og sommetider endda uden hans faders vidende.Kap 10. Sieciech og Boleslaw udplyndrer Mähren.

Lad os nu fortælle noget om begyndelsen af hans løbebane som kriger, mens hans var dreng, og således gå fra mindre ting til større. Som man ved, var Hertug Wladyslaw, der nu var tynget af alderen og af årene, i vane med at lade Pfalzgreven bestyre hæren, og ham sendte han ud for at hærge i fjendernes land. Da han således var ved at forberede et krigerisk fremstød mod Mähren, tog drengen med for at være med i kampene - en dreng, ja, men kun af navn. Ved den lejlighed gik største delen af Mähren tabt for dem, men de hjemførte til gengæld meget bytte og mange krigsfanger og kom hjem uden at lide tab i krigen eller på vejen.


Kap 11.  Da Boleslaw var en dreng dræbte han en vild orne.

Jeg kunne blive ved at skrive meget om denne frygtløse dreng, hvis jeg havde tid og ikke skulle haste videre til hoved-delen af min fortælling. Men der er en ting, som jeg ikke må fortie, thi en værdig tapperheds-dåd bør lyse stærkt for at vejlede andre.

En gang var denne søn af Mars ude i skoven, hvor han spiste sin morgenmad. Da så han en vældig orne, der krydsede hans vej, for hurtigt derpå at forsvinde ind i skovtykningen. Han rejste sig straks, greb sit jagtsværd og fulgte efter den, modigt og alene og uden nogen ledsager ved sin side, eller nogen jagthund. Han kom snart nær ind på dette vilde dyr fra skovene og sigtede med sit spyd på dets hals, da en af hans egne krigere kom springende ind fra hans ene side og stoppede det kast, han var i færd med, og prøvede på at vriste spyddet fra ham.

Boleslaw blev rasende, kæmpede modigt videre og vandt nu en dobbelt tvekamp, imod manden og imod ornen. Senere, da den ukendte mand blev spurgt om, hvorfor han havde gjort dette, påstod han, at han ikke vidste, hvad han gjorde. Men i lang tid derefter var han i unåde hos Fyrsten.

Drengen vendte tilbage, ganske udmattet, og kun efter megen hjælp genvandt han sin vante vejrtrækning og blev helt frisk igen.


Kap 12. Boleslaw dræber en bjørn.

En anden af hans barndoms bedrifter skal jeg heller ikke fortie, selv om jeg ved, at det ikke vil behage alle. - Drengen strejfede omkring i skovene med nogle kammerater, og de kom tilfældigt forbi et lille højdedrag. Han gik op på toppen af dette og så sig omkring og fik øje på en mægtig han-bjørn der legede med en hun-bjørn. Da han så det, stormede han ned fra højen, vinkede til sine venner at de skulle gå længere væk, og alene på sin hest og ganske frygtløs nærmede han sig de blodtørstige vilddyr. Han-bjørnen vendte sig om og gik hen imod ham med armene løftede, men Boleslaw slyngede sit spyd lige igennem dens krop.

De der stod i nærheden var forbløffede over hans dåd og syntes, at det måtte de fortælle om til andre, der ikke havde set det, for det var et billede på hans vældige mod.


Kap 13.   Boleslaw angriber fjendtlige lande.

Imidlertid blev Boleslaw, denne krigsgud i drengeskikkelse, større og stærkere, i år og i styrke. Men han var ikke tiltrukket af luksus og forfængelighed, som drenge i den alder ellers er, men når han hørte om, at landets fjender nærmede sig, var han rede til at storme af sted med sine unge venner. Så ville han snige sig ind i fjendernes land, som regel i det skjulte, kun med nogle få kammerater, nedbrænde de fremmedes landsbyer og tage fanger og plyndre løs.

En dreng af alder var han - og dog som en moden mand, når man tænkte på hans styrke og forstand, og allerede hertug af Wroclaw. Men han var endnu ikke slået til ridder. Der var altså store forventninger til denne dreng, der havde så store evner, og han viste tydelige tegn på, at krigerisk ære snart ville lyse omkring ham. Og alle landets stormænd var ham hengivne, for de følte at der lå noget stort og ventede på ham.


Kap 14.  Boleslaw kæmper i Pommern.

På samme tid red det unge rodskud af krigsgudens slægt imod Pommern, hvor han slog sit navn og sit ry endnu mere fast. Han  belejrede fæstningen Miedzyrzecz med en sådan styrke, og brød igennem med et så voldsomt angreb, at han tvang mændene der i byen til at overgive sig efter nogle få dage. Der skete det forunderlige, at byens ledende køgemester, Wojslaw, blev ramt af et slag oven i hovedet, et slag der viste ham som en modig mand -  det var som en kam, der rejste sig over hans isse,  og kun den dygtige læge, de havde med sig, kunne skære det bort.Kap 15.  Krig i Pommern

Da han var kommet hjem derfra, hvilede han nogen tid sammen med sine mænd. Men han var utrættelig, og det varede ikke længe, før han ville af sted igen, ivrig efter at undertrykke det barbariske land, og han spildte ikke nogen tid, men brændte og plyndrede og sigtede særlig på deres fæstninger og byer.  Derfor gik det hurtig frem imod et berømt og stærkt bygget slot, som han planlagde straks at erobre -  men det var dog ikke stærkere end, at det brød sammen efter hans første angreb. Han hjemførte krigsfanger og meget krigsbytte og behandlede ellers fjenderne sådan, som krigsartiklerne bestemte det. Og alligevel, jo mere han fortjente sine omgivelsers respekt, jo mere misundelse rejste der sig imod ham, og det blev sådan, at han ligefrem udæskede sine fjender, så de ønskede at de ganske kunne ødelægge både ham og hans hær.Kap 16.   Sieciechs efterstræbelser.

I mellemtiden var Sieciech optaget af at lægge rænker imod drengene og at opdigte onde løgne, som skulle få deres fader til at tro, at de havde vendt sig bort fra ham. Han indsatte endda grever og fogeder, mænd af hans egen klan eller mænd af en lavere klan, der skulle overtage fæstningerne i de områder, der var givet til drengene. Og han bildte sine tilhængere noget ind, der skulle gøre dem fjendtligt indstillet mod Zbigniew og Boleslaw. Hans onde planer var rettet imod begge brødrene, men han frygtede mest Boleslaw. Denne var jo den lovlige arving og havde en stærk karakter. Hvis han blev konge efter sin fader, så vidste Sieciech, at det ikke ville blive til hans fordel. Men brødrene havde lovet hinanden troskab - og aflagt ed derpå. De blev enige om et tegn, de kunne bruge, så hvis Sieciech ville prøve på at overliste en af dem, skulle den anden komme til hjælp med alle sine tropper, uden tøven.

Nu skete det at en påstand blev vidt udbredt - om det var falskhed og løgn der lå bag, eller om det var sandt, det ved jeg ikke - men det blev sagt, at tjekkerne gjorde sig rede til at trænge ind i Polen for at plyndre landet. Det var hertug Wladyslaw, der havde sendt bud herom til drengen, at han havde hørt om dette fra sine spioner. Boleslaw skulle derfor i al hast komme til et nærmere bestemt mødested og kalde greverne i sit hertugdømme til hjælp. Drengen fulgte i god tro sin faders ordrer og ilede ud til mødestedet med sine egne tro ledsagere.

Han kom uden at nære mistanker, selv om grev Wojslaw, som skulle tage vare på ham, ikke kom. Men mændene omkring Boleslaw blev mistænksomme og mente, at det nok var et forræderi og hviskede til ham: "Du har grund til at frygte for farer. Din fader har givet dig ordrer om at rykke ud til et ensomt beliggende sted - og til at kalde Sieciechs venner og hjælpere ud til det samme sted - og de skulle hjælpe dig, blev det sagt. Men disse folk har onde planer mod dit liv. Vi ved helt bestemt, at Siecech vil gøre alt for at udrydde hele din familie, og dig især, fordi du skal arve riget, og han vil besætte hele Polen og beholde landet for sig selv. Desuden ved vi jo, at Grev Wojslaw, som har ansvaret for os, er i familie med Sieciech, og han ville helt sikkert være kommet sammen med os, hvis han ikke havde opdaget, at der var lagt onde planer mod os. Nu må vi meget hurtigt finde på noget for at undgå den fare, der truer os!"

Disse ord gjorde et stærkt indtryk på den unge Boleslaw, der begyndte at græde, medens angstens sved vædede hele hans krop. Men de blev enige om en plan - en plan der talte til de unge og ivrige - og de sendte til Zbigniew det aftalte signal om,at han og hans mænd skulle komme til hjælp så snart som muligt. Selv hastede de tilbage til,hvor de kom fra, byen Wroclaw, førend de sammensvorne kunne få den i deres magt. Unge Boleslaw vendte altså tilbage, og da han var kommet, indkaldte han til et møde, først til et møde med de ledende mænd i byen og de ældste, og siden et møde med hele folket. Med tårer i øjnene, som man kunne vente det af en dreng, fortalte han dem, punkt for punkt, om den plan,som Sieciech havde lagt for at slå ham i hjel. Og folkene omkring ham græd af medlidenhed med drengen. Vrede og oprørte råbte de skældsord mod Sieciech, hårde ord,før han selv var kommet. Men på dette tidspunkt kom Zbigniew til stede, efter et hastigt ridt, med en lille skare følgesvende;det havde ikke været tid til at samle flere.

Zbigniew var ældre end sin broder, og mere erfaren og talte bedre for sig og kunne forme sine ord, så de gjorde endnu stærkere indtryk på de forsamlede, der nu var i vildt oprør, og hans dygtige tale rev dem med, så de råbte højt, at de holdt helt og holdent med hans broder, og at de var Sieciechs fjender. Disse var hans ord:

Borgere, Jeres faste og vedvarende troskab var kendt og prøvet allerede af jeres forfædre, og af os, så unge vi er. Hvis ikke, ville vi aldrig have sat alt vort håb om beskyttelse og råd i denne stund til Jer! Vi er unge og svage, vi har været ofre for frygtelige ting og har set os hårdt pressede af fjender fra alle sider. Men vore folk, og fremmede folk, ved godt nok hvor meget ondt I har lidt på grund af de planer, som en gang blev udtænkt af fjender, som ville udslette os og vore efterkommere, og som ville vende op og ned på alting for at ødelægge tingenes naturlige orden. Vor fader er gammel og svag og kan ikke mere klare sige selv, og heller ikke indse, hvor meget der skal til for at dække hele folkets behov. Men har vi ikke andre end os selv til at værne os mod fjenderne, så er alting håbløst. Enten vil vi falde ved sværdet eller i ondsindede baghold, eller vi må gå ud over Polens grænser, ud i landflygtighed. Så vi spørger Jer, om I ikke vil åbne jeres hjerter for os og sige, hvad I føler for os: Kan vi blive her, eller skal vi forlade vort land?

Ved disse ord blev hele folkemængden i Wroclaw stærkt bevæget. I nogle korte øjeblikke sænkede stilheden sig over hele pladsen. Så brød alle ud i stærke råb og bevidnede i fuld enighed, at de ville være tro mod Boleslaw. "Vi vil altid være tro mod ham, der altid skal være vores leder", råbte de. "Vi vil altid være tro mod hans fader, så længe han lever, og vi vil ikke svigte hans børn, så længe vi drager ånde! Stol kun på os! Lad os få oprejsning for de krænkelser I har lidt, lad os samle en hær og gribe til våben og ile til Jeres faders slot, alt sammen med respekt for Jeres fader!"

Bymændene talte stadigvæk højrøstet og erklærede at ville aflægge ed på deres troskab, da Grev Wojslaw, der opfostrede drengen Boleslaw, ankom til torvet efter dagens gerning og ikke vidste noget om hvad der foregik. Men da han var i slægt med Sieciech, mistænkte man ham for forræderi, og han måtte ikke komme ind i byen og hjælpe drengen med det, han behøvede. Han påstod, at han kunne opfylde deres krav, og hvis der manglede noget, vidste han det ikke. Han blev ved med at holde sig i deres nærhed og bad om deres tilgivelse, men her ville drengene ikke have noget med ham at gøre men samlede soldater og drog af sted for at mødes med deres fader.

Hærene mødtes på en plads kaldet Zarnowiec, og Hertug Wladyslaw og hans sønner slog lejr, men i nogen afstand fra hinanden. Der blev sendt forhandlere fra den ene gruppe til den anden, men forhandlingerne trak ud. Endelig rådede magnaterne til forståelse, og de unge mænd truede for at nå frem til det samme, og drengene formåede til sidst at presse den gamle mand til at afskedige Sieciech. Man har endda sagt at faderen aflagde ed på aldrig igen at kalde ham tilbage til hans tidligere ærespost.

Nu flygtede Siecich ud til den fæstning, der bar hans navn, og brødrene gik til deres fader i ydmyghed, ubevæbnede og i fred - de trådte ikke frem som herrer, men som hans riddere eller tjenere tilbød de at være lydige, med bøjet nakke og mildt hjerte.

Nu samledes faderen og hans sønner og alle magnaterne, alle enige om at forfølge Siecich med hele deres hær, medens denne flygtede ud til den borg, han havde bygget. Som de nu forfulgte ham og gjorde deres bedste for at drive ham ud af landet, sneg Hertugen sig om natten ud af lejren. Da alle troede, at han sov i sin seng, og uden at hans omgivelser vidste noget om det, gik han sammen med kun tre nære venner om bord i en lille båd og satte over vandet over til Sieciech, der lå på den anden side af Wisla.

Alle magnaterne blev fortørnede over dette. Det var ikke noget, som en klog mand burde gøre, sagde de, kun en galning ville svigte sine sønner og alle landets stormænd og hele hæren! De indkaldte til et møde på stedet og bestemte, at Boleslaw skulle erobre Sandomierz og Krakow, de nærmeste storbyer i riget, presse indbyggerne til at sværge dem troskab, medens de selv skulle styre landet, og Zbigniew skulle skynde sig af sted til Mazowia og sikre sig Plock og egnen deromkring.

Det lykkedes også Boleslaw at indtage de nævnte byer - og at fastholde magten over dem, men Zbigniew havde ikke heldet med sig, og hans fader kom før ham.

Men hvorfor skulle jeg sige så meget, ja alt for meget, om hvordan det gik Sieciech og hans folk? Hvis jeg skulle fortælle om alle de forhindringer og besværligheder, han forvoldte Boleslaw, så ville Sieciechs historie uden tvivl blive lige så lang som Jugurthas bog. Men for at man ikke skal synes, at vi er dovne eller uduelige, så lad os alligevel begive os lidt længere ud ad den vej, vi er slået ind på.

Ved en anden lejlighed samlede drengene hæren og fyrsterne og slog lejr ved byen Plock, på den anden side af Wisla, og samlede deres våben. Der trådte den trofaste gamle mand, Ærkebiskop Martin, frem, og med stor smerte og medfølelse dæmpede han den vrede og uenighed, der var blusset op mellem faderen og hans sønner. Denne gang gentog Hertug Wladyslaw, og aflagde endnu en gang ed på, at han aldrig mere ville tage Sieciech i sin tjeneste.

Så overlod Boleslaw til sin fader de byer, han havde besat, men hans fader holdt ikke sit løfte til sine sønner. Men så trængte drengene så hårdt ind på den gamle, at han omsider lovede at opfylde deres ønsker. Men hvordan det gik til, og hvordan han kom tilbage fra sin landflygtighed, det ville blive alt for langtrukkent og trættende at forklare. Lad det være nok sagt, at herefter fik han ikke mere lov til at udøve nogen myndighed.


Kapitel 17.   Kong Carl Gustavs fornyede angreb på Danmark ????

Lad det være nok med hensyn til Sieciech og Dronningen. Lad os fatte pennen og gå videre med det, vi var i gang med, historien om drengen og krigsguden Mars. Efter at disse begivenheder ikke mindedes mere, kom der pludselig nyheder til dem om, at Pomeranerne nu stormede frem og byggede en fæstning lige over for Santok, nøglen i rigets forsvar og lås. Dette nye fort lå så højt, og så nær ved de kristne, at hedningerne let kunne se og høre alt hvad der blev gjort eller sagt i Santok.

Zbigniew, der var den ældste, og den der beherskede den del af riget, der lå pomeranerne og hans fader nærmest, hastede af sted med sine soldater og sin faders hær mod pomeranerne, uden at have sin unge broder med sig. Men selv om han rykkede frem med en stor styrke, høstede han ikke så megen anerkendelse som sin yngre broder, der kom bagefter med færre soldater. For i stedet for at gå hårdt på og hårdt frem mod den lige byggede borg, da han kom dertil, undgik han at udæske fjenden, på trods af sine overlegne styrker. Han vendte tilbage til sit eget, som de sagde, og frygtede sine fjender mere, end de frygtede ham. Men den unge Boleslaw, Mars-Sønnen, der kom efter broderen, skønt endnu uden sit sædvanlige sværd, overkom mere end broderen, der kom uden våben.

Da hedningerne så at drengen trak sig tilbage - for han havde kun begrænsede styrker - frygtede de, at det nu ville være slut med dem, hvis han kom tilbage med flere. Derfor gik de hen til den fæstning, de lige havde bygget, og rev den ned igen. Deres møje var spildt, og de vendte tilbage til deres sikre skjul.

For i stedet for at angribe det nybyggede slot, da han kom, undgik den ældre broder at udæske sin fjende til kamp, selv om han havde flere og større tropper. Han vendte tilbage til sine egne lande, efter hvad der blev sagt,  mere opfyldt af frygt end frygtet af de andre. Men den unge Boleslaw, "Mars- sønnen!", der kom efter at hans broder var gået, opnåede mere end sin broder, der havde modtaget ridderslaget - det, som Boleslaw endnu ikke havde fået!Kapitel 18.   Boleslaw modtager ridderslaget.

Da Wladyslaw så,at drengen var i sit livs bedste alder, og havde særlige evner for at tjene i krig, og at alle vise mænd i riget anerkendte ham, besluttede han, at den unge kriger skulle modtage riddersværdet på Jomfru Marias Himmelfarts Dag, og man forberedte en stor fest i byen Plock.

Wladyslaw selv var nu gammel, og altid syg, og det var hans håb at drengen ville efter ham, når den tid kom.
Men medens alle fik travlt med at forberede de festligheder, der måtte komme, fik man nys om, at pomeranerne nu igen belejrede Sanoks fæstning, og at ingen af deres fyrster vovede at gå imod dem. Imod sin faders ønsker, og på trods af protester fra mange andre hastede Mars-Drengen derhen, og der sejrede han over pmeranerne.

Nu kunne Boleslaw vende sejrende tilbage, med sværdet ved sin side - det var hvad hans fader havde besluttet - og stor glæde ombølgede dem, der igen havde vundet et slag.  Ej heller var han den eneste, der den dag modtog ridderslaget, men af kærlighed og for at ære sine krigere gav hans fader mange af hans kammerater den samme udmærkelse.Kapitel 19.   Sejren over Cumanerne.

Boleslaw havde netop modtaget ridderslaget, da Gud åbenbarede for Cumanerne, hvilke store gerninger han, Boleslaw, skulle udføre i fremtiden. Det kom som en åbenbarelse, straks efter at han havde fået ridderslaget, at et stort antal Cumaner samlede sig, og planlagde på deres vante måde at bestorme Polen. De delte sig i tre eller fire grupper og svømmede så om natten over Wisla på forskellige steder, og da det blev daggry, trak de ud i forskellige retninger. De kom hurtigt af sted og tilegnede sig en mængde bytte, og mod aften vendte de tilbage til den anden side af floden, belæssede med deres erobringer. Der rejste de deres små hytter, hvor de ville blive resten af natten, trætte men i sikkerhed. Men det blev alligevel ikke den sikre hvile, de var vant til. For, Gud, der beskytter de kristne, og som våger over deres ro, opvakte modet i nogle få trofaste kæmpers hjerter for at drive dem ind i en stor skare hedninger, og gav sine forkæmpere sejren.

Det blev et knusende nederlag for hedningerne, medens Guds eget folk sejrede på Herrens egen dags ære, og i Hans arms styrke. Fra den tid af holdt Cumanerne sig tilbage med ærefrygt og vovede ikke at se ind i Polen så længe Boleslaw herskede.


Kapitel 20.

Det skete også ved det store møde, hvor de polske krigere modtog deres ridderslag, at der blev sagt noget af en bestemt person, noget der fortjener at komme med i den bog, vi skriver her. "Min herre Hertug Wladyslaw", sagde denne bestemte person " Herren Vor Gud har besøgt Polens rige, og har ophøjet din høje alder og din svaghed og hele vort land ved dette ridderslag i dag. Velsignet den moder som opfostrede en sådan søn! Indtil nu er Polen trampet ned af sine fjender, men denne unge dreng vil gengive hende fortidens kraft og styrke!"

Alle der var til stede blev slået af forundring over disse ord, og denne ukendte mand mærkede, at forsamlingen ønskede, at han ikke sagde mere, men ville tie, af ærefrygt for hertugen. Men vi tror ikke, at disse ord var tomme ord, men at de var sendt i en profetisk ånd, for allerede hans barndoms bedrifter viste, at Polen en gang skulle blive genoprettet i sin tidligere stand.


Kapitel 21.
Hertug Wladyslaw dør.

Men lad nu en stund drengen tage sig et hvil fra sine anstrengelser, medens vor pen bringer hertug Wladyslaw, denne gode og fromme mand, til sin grav i fred. Hertugen mindedes nok det tidligere oprør, da han bød at Siecech skulle forlade Polen, og derfor ville han ikke udnævne en ny pfalzgreve, eller vice-pfalzgreve, ved sit hof, selv om han nu var svækket af alder og svag helse. I stedet for gav han nøje bestemmelser angående alle ting, eller overlod det til sit råd, eller overgav omsorgen og ansvaret for hoffets sager til en comes, hvis provins han netop skulle besøge.

Således herskede han alene over sit land, uden hjælp af nogen pfalzgreve, indtil hans ånd blev sat fri fra sine legemlige byrder og taget op til den velfortjente himmelske hvile, for at dvæle der i evighed.

Således døde hertug Wladyslaw i alderens fylde, efter lang tids sygdom, og i fem dage højtideligholdt ærkebiskop Martin med sine kapellaner de foreskrevne begravelsesriter, i byen Plock. Han vovede ikke at begrave hertugen, fordi han ventede på, at hans sønner skulle komme. Men da de kom, var det nær ved, at der var opstået en bitter strid imellem dem, endnu inden deres fader var lagt i graven. De to brødre kunne ikke enes om delingen af den efterladte formue og riget. Men ved Guds Nåde, og ved den trofaste gamle ærkebiskops mægling lykkedes det at holde dem fast på de bestemmelser, som deres fader havde givet som det sidste, da han lå foran dem, død.

Hertug Wladyslaw blev da stedet til hvile med stor pragt og ære i kirken i Plock, og kongens skatte blev delt mellem hans sønner. Enhver modtog sin del af Polens rige, således som deres fader havde bestemt det, medens han endnu levede. Men Boleslaw, som var den legitime søn, beholdt de to vigtigste borge og den mest folkerige del af landet.

Nu, da den unge Boleslaw havde fået sin del af arvelodden og blev støttet af rådet og ridderne, satte han sig for, med Herrens hjælp, at gå fremad på den gode vej og at skærpe sit mod og sin styrke. Og for hvert år der gik, blev han mere og mere navnkundig, som en stadig mere elsket og beundret mand.


Kapitel 22. Boleslaw stormer den kongelige by Alba.

Den nye magthaver begyndte at planlægge nye fremstød med sine tropper, og han tænkte, at nu skulle der kæmpes med endnu større kraft, og endnu mere, så han indkaldte et stort antal krigere, og ud af dem valgte han nogle særlig fremragende folk og trængte ind i hedningernes kerneland. Da han var kommet frem til deres kongelige by, Alba så hurtigt, at han endnu havde tredjedelen af sin hær bag sig, steg han ned fra hesten, og med herlig kraft og styrke stormede han denne velstående og folkerige by, den samme dag han kom. Nogle siger endda, at han var med helt fremme i den forreste front, og han var den første, der besteg voldene.

Ved denne bedrift blev han stærkt frygtet blandt pomeranerne, men hans egne folk priste ham, og alle kristne elskede ham. Han hentede utrolig meget krigsbytte der i byen og jævnede dens forsvarsværker med jorden.


Kapitel 23. Boleslaw gifter sig.

Men lad nu andre ting ligge, som jeg vil komme ind på senere, og lad os fortælle om kongens bryllup og alle de gaver han fik, gaver som kunne måle sig med dem, som kong Boleslaw den Store fik. Der var en vanskelighed i forbindelse med ægteskabet, nemlig at bruden og brudgommen var nærmere beslægtede end de egentlig måtte være. Problemet var ikke værre end at paven kunne dispensere fra forbudet, og pave Pascalis den Anden dispenserede gerne. Biskop Baldwin af Krakow, der var consekreret af den samme pave i Rom, gjorde gældende, at kristendommens dogmer endnu ikke var trængt trængt helt igennem blandt de troende, og man måtte være overbærende i denne overgangstid; og i hans hjemland var der også andre vigtige hensyn at tage. Man mente altså, at Det Apostolske Sæde med sin autoritet gav sin velsignelse til dette ægteskab som en undtagelse, og af medfølelse med det unge par, også selv om det var imod den Kanoniske ret og sædvanen.

Det tilkommer ikke os at tale mere om spørgsmålet om synd og retfærdighed, vi skal kun nævne dette bud som vi ser det ud fra vor egen udmyge stilling, idet vi blot nævner polens konger og hertuger og deres bedrifter. I et tidsrum af otte dage før brylluppet, og lige så mange dage efter, fortsatte den krigeriske Boleslaw med at give gaver - pelse og kapper med skindbræmmer og gyldenværk - og til rigets stormænd pallier og bægre af guld og sølv. Nogle af stormændene fik byer og borge at råde over, atter andre fik landsbyer og herregårde.


Kapitel 24. Om Zbigniews skjulte anslag.

Imidlertid havde hans broder Zbigniew sine egne planer. Han havde været indbudt til brylluppet, men havde sagt Nej Tak til at komme. I stedet for traf han en hemmelig aftale med pomeranerne og tjekkerne - man fortæller endda at han ansporede tjekkerne til at marchere ind i Polen, medens brylluppet blev fejret!

Tjekkerne erobrede provinsen Wroclaw, udplyndrede byen og brændte, hvad de kunne og tog fanger. Det blev altsammen til ulykker og store tab for den gamle provinsby, og det varede mange år før alting var rettet op igen.

Da Boleslaw hørte dette, kom hans heftige sind i oprør - det gjorde ham ganske vist ondt, at provinsen blev lagt øde, men endnu mere plagede det ham, at båndene mellem brødrene blev revet i stykker. Alligevel satte han sig i forbindelse med broderen og spurgte, hvorfor han nu var kommet med sine soldater, og om han, Boleslaw, havde krænket ham.

Zbigniew svarede ham og sagde, at han kendte ikke til noget af alt det, der blev fortalt om, og på en underlig forskruet måde forsikrede han, at han var uskyldig; han havde ikke gjort noget forkert sagde han. Men i virkeligheden var det sådan, at Boleslaw havde fået travlt med at holde stand mod angriberne, både tjekkerne og pomeranerne, han kæmpede tappert for at holde på sit land, så det ikke faldt i fjendernes hænder. Men Zbigniew rørte ikke en finger for at hjælpe sit hårdt pressede broder, selv ikke når han blev bedt om det. Han sluttede faktisk en hemmelig aftale om venskab med sin broders fjender, og sendte ham penge til at betale sine soldater. Boleslaw, der ganske vist var den mest krigeriske, kom ofte med sendebud og tilbud om fred. Han sagde at hans broderlige hengivenhed drev ham til at få Zbigniew til at afstå fra forbindelser eller aftaler med dem, der havde været deres faders uvenner - i hemmelighed eller åbenlyst - den slags kunne fremkalde stor splid i det polske rige. Men broderen svarede med velvalgte og forsonlige ord, der blidgjorde hans broder og stormændenes uvilje. Men lad dette ligge, og lad og tale om det senere. I mellemtiden kan vi fortælle om Boleslaws krigeriske bedrifter.


Kapitel 25.

Boleslaw, den krigeriske, han, der altid ville hævne sig på tjekkerne, fordi de havde krænket ham, sendte nu tre troppeenheder til Mähren. De marcherede ind netop i den uge, da man helligholdt Herrens Opstandelse. De hærgede og brændte, og det var nær ved, at polakkerne til gengæld fik hævn over dem for deres uhellige fremfart lige før denne Gud-befalede højtid, for hertugen af Mähren, Svatopluk, forfulgte dem med en gruppe hidsige krigere, da de måtte trække sig tilbage, og man sagde, at alt, hvad de havde fået ved plyndring, havde de måttet afgive igen, hvis ikke deres fodsoldater marcherede lige foran dem og værnede om det.


Kapitel 25.

Den krigeriske Boleslaw, der ville hævne alt det onde som Tjekkerne havde gjort, sendte tre troppe-enheder til Mæhren. Selve påskeugen marcherede han ind over grænsen i den stille uge, hærgende og brændende, netop da man skulle mindes Herrens genopstandelse, og det var nær ved, at hans vrede blev mødt med retfærdig gengældelse fra tjekkerne, fordi han jo selv krænkede den stille ærbødighed, som han skulle vise Gud i disse højtidelige dage. For Hertugen af Mæhren, Svatopluk, fulgte ham og hans hær med sine unge kristne krigere, da de var på vej tilbage, og Boleslaw sagde selv, at han ville have lagt sit plyndringsgods fra sig, hvis ikke fodsoldaterne gik lige foran ham. Men da mændene fra Mæhren trængte støt frem, rede til kamp, mente polakkerne ikke, at de ville få held med at flygte ud i en anden retning, men de ville klare sagen med deres egne våben.

Således blussede kampene op med stor vildskab fra begge sider, og de dæmpedes først, da man fra begge sider havde lidt de største tab. For i det første fremstød kæmpede Svatopluk som et rasende vildsvin, der blev forfulgt af mollossiske hunde, og som langede ud til alle sider med sine krogede stødtænder, som dræbte nogle og flænsede bugen op på andre, og fortsatte sin uimodståelige kamp og rasende myrderier, indtil de åndeløst jagede hunde fik hjælp af et andet kobbel, der kom dem til hjælp.


Straks efter det nye fremstød fik Swatopluk overtaget over de alt for tungt lastede polakker ved at bruge en krogvej. De lå skælvende på jorden. Det var nær ved, at han havde knust dem fuldstændig, hvis ikke deres krigere havde forenet sig i deres fulde styrke og modstået angriberens dristighed og raseri. Fra deres hjelme drønede voldsomme slag, der gav ekko ud gennem bjergpassene og de dybe skove, lynende gnister klirrede fra al slags metal, kasser med al slags rov blev brækket op, afhuggede arme og halse og hele kropsdele lå dirrende og skælvende på valen. Det var sandelig krigsgudens kampplads, skæbnegudindernes oprør!

Til sidst var begge parter så udmattede, og antallet af faldne nær det samme, at hverken kunne krigerne fra Mæhren fryde sig over deres sejr, ej heller kunne soldaterne fra Polen anklages for at have tabt i vanære. Under slaget skete det, at comes Zelislaw fik hugget sin ene hånd af, den han holdt sit skjold med, men han for straks løs på sin fjende og huggede ham ned, ham der havde lemlæstet ham. Til hans ære gav hertug Boleslaw ham en hånd af guld i stedet for den, han havde mistet.


Kapitel 26.

Så trængte Boleslaw selv ind i Mæhren. Men da de mæhriske bønder fik disse nyheder trak de sig tilbage bag deres fæstningsværker med deres kvæg. Tjekkerne og Mæhrerne fik samlet deres styrker, mens Boleslaw trak sig tilbage uden kamp. Med den brændte jords taktik forvoldte han mere skade i fjendernes lejr end han ellers kunne have gjort. Denne kampmåde var besværlig nok, men Boleslaw vandt alligevel anerkendelse blandt venner og fjender for den, ´for Mæhren er omgivet af så høje bjerge og så tætte skove ud til den polske side af grænsen at man regner vejene deromkring for farlige og meget vanskelige, selv for fredelige rejsende eller letbevæbnede fodsoldater. Men hæren fra Mæhren, som nok havde hørt i forvejen om hans komme, vovede ikke at gå i kamp mod ham ude i det fri - eller lægge baghold for ham ved de vanskelige veje, han måtte gå.


kapitel 27.

Således vendte Boleslaw tilbage fra Mæhren, ikke uden ære, men denne gang traf han en pavelig udsending ved navn Walo, biskop af Beauvais, der var kommet til Polen. Han gik ind for streng retfærdighed, og Boleslaw støttede ham i dette. Først og fremmest fulgte han kirkens ret - den kanoniske ret - og det så strengt, at han afsatte to biskopper uden at tillade nogen at træde frem til deres forsvar. Efter at have udvist skyldig respekt og ærbødighed over for den romerske udsending, og efter at et kanonisk concil var holdt, lyste Walo den Apostoliske Velsignelse over dem alle og vendte siden tilbage til Rom, medens Boleslaw vendte tilbage til forberedelserne til at møde fjenden.

Kapitel 28. Angrebet på Kolberg

Han samlede derfor en hær omkring sig, i Glogow, men tog kun de bedste riddere med sig, med de bedste heste, og ingen fodfolk, og i fem dage i træk gik de dag og nat gennem vildnisset uden at give efter for træthed eller sult. Til sidst, den sjette dag, som var en fredag, samledes de omkring den hellige nadver, og indtog også nogle jordiske forfriskninger og kom til Kolberg, idet de fulgte stjernerne på himlen. Natten før havde Boleslaw fejret messen, til ære for den hellige Maria, og dette holdt han sig til siden som sin faste vane, når det gjaldt gudstjenesten.

Om lørdagen, ved daggry, trak de ind mod Kolberg. For ikke at opskræmme hedningerne krydsede de den nærved liggende flod, selv om de så at det var temmelig farligt, og stillede deres tropper i angrebsorden, men lod to enheder blive tilbage som forstærkninger, for det tilfælde at pomeranerne skulle opdage dem og styrte dem med et overraskelsesangreb.

De var alle ivrige efter at storme frem mod denne rige og veludrustede by. Men da løb en greve frem fra fjendernes rækker og advarede Boleslaw med hånlige ord, om at han kunne lige så godt trække sig tilbage, og greven selv vendte sig bort. Men Boleslaw talte ganske kort til sine mænd og opildnede dem til at kæmpe tappert. "Mine krigere", sagde han, "hvis jeg ikke før havde erfaret, hvor modige I altid kæmper, og kendt jeres gå-på-mod, så ville jeg sandelig ikke have efterladt en så stor del af mine styrker bag mig, og jeg ville ikke være trængt ud til kysten her med så få mand. Men nu har vi ikke noget håb om forstærkning. Fjenden er lige bagved os, og hvis vi virkelig ville flygte, blev det en lang vej. Stol på Gud og på jeres våben, og vær ikke bange!"

Da han havde sagt det, var det ,som om de fløj mere end de løb ind mod byen. Nogle tænkte kun på at komme til at plyndre, andre var opsat på at erobre selve byen. Og hvis de alle sammen havde været enige om at angribe staden - lige så enige som de få, jeg før nævnte - ville de uden tvivl have erobret denne store og herlige by, pomeranernes vældige borg. Men uden om lå jo forstæderne, områder der lokkede med stor rigdom og meget bytte, hvilket vakte soldaternes begær, og al denne overflod reddede deres by fra polakkerne.


Slut på krønikens 2. del