Videre til                  
  del 2   del 3   del 4   del 5   del 6
(Del 1) 
 


FÆNGSELSKRØNIKEN

Arild Huitfeldts gengivelse af en fortælling fra Middelalderen, 
omsat til nutidsdansk og med noter af Richard Mott, 

og 

Historisk Gennemgang ved M. Mackeprang

© Forlaget Tellus 2003

ISBN 87-90628-19-5
Forord

I året 1599 udsendte historikeren Arild Huitfeldt et lille skrift som han kaldte En historiske Beskriffuelse om en Erchebiscop wdi Lund, som hede Herr Jens Grand, som bleff fangen aff Konning Erich Menduedt oc siden erlediget aff samme sit Fengsel. Det er dette skrift, der her udgives på nutidsdansk, i en let sproglig bearbejdelse.

Huitfeld er ikke meget meddelsom, når det gælder værkets oprindelse. Han siger kun, at han har fået det af en god ven. En nøje undersøgelse viser dog, at det med stor sandsynlighed drejer sig om en oversættelse af en oprindeligt  latinsk tekst, og denne latinske tekst må være nedskrevet omkring år 1300. Hovedpersonen er Jens Grand, ærkebiskop i Lund. Han døde år 1327, fødselsåret er ukendt, men må vel søges i årene omkring 1250.

Så mange enkeltheder i skriftet kan kun komme fra én kilde, fra Jens Grand selv, at han må stå bag. For så vidt kan han godt have ført pennen selv, men har han ikke det, må det være en kannik fra Lund, der har skrevet fortællingen efter Jens Grands nøje anvisning. Dog synes begyndelsen og slutningen af værket, som det nu foreligger for os, at være senere tilføjelser, der ikke kan have nogen forbindelse med Jens Grand.

*   *   *I 1604 udsendte Arild Huitfeld en Dansk Kirkehistorie - "Den Geistlige Histori offuer alt Danmarckis Rige". Heri gengiver han Fængselskrøniken i store træk, og føjer enkelte oplysninger til.

Om selve sproget, stilen, stillejet, i nærværende bog er at sige, at det forsøger at fastholde den gammel-danske tone fra den oprindelige tekst, så vidt muligt. Enkelte stednavne er bevaret i deres gamle skikkelse. Der er tale om en nænsom modernisering af sproget, ikke en gennemgribende omskrivning eller fortolkning.

Huitfelds tekst blev i 1600-tallet eftertrykt af en boghandler og forlægger i Roskilde, Nør-Nissom, og det er dennes tryk der er lagt til grund for nærværende udgave.

For godt hundrede år siden, i 1891, publicerede den ganske unge student M. Mackeprang en grundig undersøgelse af skriftet (i Historisk Tidsskrift, Sjette Række, III. siderne 643 til 665). Mackeprang blev siden en betydelig museumsmand og forsker, i nogle år direktør for Nationalmuseet. - Hans artikel fra 1891 står sig, og meget nyt er ikke kommet til siden, så i stedet for at omskrive hans resultater bringes her hans egne ord, i hans egen artikel, med velvillig tilladelse fra Historisk Tidsskrifts nuværende redaktion, der takkes hjerteligt for sin imødekommenhed.
Richard Mott


*   *   *


2. udgave adskiller sig kun lidt fra første udgave. Der er tilføjet nogle illustrationer, og bogen fremtræder i et større format.

Richard Mott


 

Indholdsfortegnelse til bogen 

Indledning til Fængselskrøniken ...............................................     7
Arild Huitfeldt (?), gengivet på nutidsdansk af Richard Mott 

Fængselskrøniken......................................................................   9
Arild Huitfeldt, gengivet på nutidsdansk af Richard Mott 

Noter til Fængselskrøniken........................................................ 37 
Richard Mott


Krøniken om Jens Grands fangenskab ...................................... 39
M. MackeprangVidere til                  
  del 2   del 3   del 4   del 5   del 6