Videre til      del 2   del 3   del 4   del 5   del 6   del 7    

Ruslandsrejsen

 (del 1)

 

Oversætterens forord til Første udgave

Jacob Ulfeldt, denne rejsebeskrivelses forfatter, levede fra omkring år 1530 - hans nøjagtige fødselsår kendes ikke - til 1593. Som medlem af Tidens Aristokrati, Højadelen, var det naturligt, at han gik i Kongens tjeneste, og at han siden fik plads i Rigsrådet. I året 1578 blev han udset til at lede en Dansk diplomatisk mission til Zaren af Rusland, Ivan den Fjerde. Rejsen blev både besværlig og farefuld. Den kom også til at vare længe. Otte måneder gik hen fra sendefærden forlod Danmark, og til den var hjemme igen.

Jacob Ulfeldt  
Jacob Ulfeldt
 

Ulfeldt var en trænet diplomat, og han var det latinske sprog mægtig, så den beskrivelse af rejsen, som han forfattede, rimeligvis midt i 1580'erne, var velformet og udformet i et let læseligt Latin. Men hundrede år senere lod historikeren Peder Hansøn Resen en oversættelse til Dansk trykke, det var i 1680. Man mente tidligere at det var Peder Hansøn Resen selv, der havde skrevet oversættelsen, men har senere fundet gode grunde til at tro, at det i virkeligheden var Claus Christoffersen Lyschander, Provst i Herfølge i årene omkring år 1600, der havde oversat Ulfeldt. Siden er der ikke kommet nogen anden oversættelse, så efter fire hundrede år kan der vel siges at være behov for en ny fortolkning af det gamle skrift, og det følger hermed.

Baggrunden for Ulfeldts og hans store følges sendelse var den Livlandske krig, der rasede i henved 25 år, fra 1558 til 1582-83. Livland - stort set vore dages Estland og Letland tilsammen - var skuepladsen for et langt og opslidende krigerisk tovtrækkeri mellem fire parter. Det var Rusland, den forenede stat Polen-Lithauen, Sverige og Danmark, der kæmpede om magten og æren i den østlige Østersø. Rusland havde dog et rimeligt krigsmål, nemlig at skaffe sig adgang til Østersøen, det havde man ikke før. De andre landes mål var rent imperialistiske: At erobre land betød rigdom og international - og hjemlig - prestige. Og ubekymrede sendte Tidens magthavere titusinder af mennesker i døden for at vinde velstand og krigerisk ry for sig selv. Æren til generalen, træbenet til korporalen, som det er blevet sagt, bittert men sandt.

Rusland var den største af krigens parter. Men som det hed allerede i Nestors Russiske Krønike: "Vort land er stort og frugtbart, men der er ingen orden deri". Landet havde en uduelig ledelse, og magtens top, Selvherskeren over alle Ruslande, Zar Ivan den Fjerde Vasiljevic, var gal. Det hele førte til ingenting, og ved fredsslutningerne i 1582 og 1583 var der intet vundet for Rusland, men det store rige var ynkeligt forarmet og elendigt.

Danmark havde tidligere haft interesser i Estland, men havde opgivet sine besiddelser dér. Nu blandede man sig igen. Kong Frederik den Andens lillebror, Magnus, skulle forsørges standsmæssigt, så man tog et dybt greb i Statskassen og købte øen Øsel til ham. Den kunne han vel leve af. Det førte til forviklinger, som ikke skal udredes her, men Danmark var nu igen med i spillet om magten i Livland, hvortil Øsel hørte - og dertil kom, at Danskerne havde købt tre borge på fastlandet, nemlig borgene Hapsal, Lehal og Lode. Den russiske Zar havde siden taget sig den frihed at sætte sig i besiddelse af borgene, uden at give Danmark en passende erstatning. Det var et af de punkter, som den Danske Regering ville sætte på dagsordenen, når det kom til forhandlinger. Andre punkter skulle være fastlæggelsen af grænserne mellem Norge og Rusland i det høje Nord - Frederik den Anden var jo også Norges konge - sikring af Danmarks overhøjhed over Øsel, en overenskomst om Evig Fred og andre mindre ting.

Det skulle komme til at gå meget anderledes, end man havde tænkt sig fra Dansk side. Skylden var i høj grad den Danske Regerings, og allermest Kongens. Man anede simpelthen ikke, hvem man havde med at gøre. Man spillede ud, som om modpartens repræsentanter var skolede forhandlere, opfyldte af selvfølgelig respekt for det internationale diplomatis spilleregler. Det tør siges, at man tog fejl. En uvidende Dansk regering over for en vild barbar og hans kreaturer - det kunne kun gå galt, og galt gik det. Hvor galt, det viste efterspillet derhjemme. Det blev bittert for Ulfeldt.

Henved tyve år efter at Rejsebeskrivelsen var skrevet, blev den trykt, men ikke i Danmark. Det var den kendte Tyske forlægger Melchior Goldast, der bragte den i trykken i Frankfurt am Main. Fortællingen om hvordan manuskriptet kom ham i hænde er ganske forunderlig. Goldast fandt Ulfeldts manuskript hos en apoteker i Lyon. Han havde fået papirerne for at bruge dem til, hvad man nu fornuftigvis kunde bruge papir til, indpakning af varer og deslige. Goldast købte papirerne og lod dem trykke i 1608 - og genoptrykke tyve år senere, hvad der tyder på en vis interesse hos det læsende publikum.

Den fremtrædende Danske slavist Knud Rasmussen udsendte i 1978 Ulfeldts gamle beretning, således, at den Latinske førsteudgaves tekst blev bragt i fotografisk optryk, medens den gamle oversættelse blev gengivet uforandret, dog trykt med moderne typer. Dertil kom en fyldig og kyndig indledning, og yderst værdifulde noter - alt i alt et fornemt arbejde som enhver fremtidig udgiver må støtte sig til. Man kunne have ønsket en ny oversættelse, naturligvis, men den gamle har gjort udmærket fyldest. Adskillige af Knud Rasmussens noter og kommentarer, prægnante og præcise, har været en stor hjælp ved udarbejdelsen af nærværende oversættelse.

Rejseberetningen er ikke fra Ulfeldts side delt i kapitler, men her er beretningen delt op i mindre enheder, hver med en kort résumerende indledning, udarbejdet af forlægger Alfred Hjort Andreasen. Disse resuméer er trykt med fed skrift således, at det tydeligt fremgår, hvad der er resumé, og hvad der er Ulfeldts tekst.


I året 1493 - altså længe før Jacob Ulfeldts rejse i Rusland - havde Danmark og Rusland sluttet en pagt, den første pagt mellem de to lande vi kender til. I 1993 fejrer vi altså 500-års jubilæet for de diplomatiske forbindelser mellem de to folk. Det er forlæggerens og oversætterens håb at denne ny-oversættelse af Ulfeldts dramatiske og spændende oplevelser for så længe siden må styrke interessen for de Dansk-Russiske forbindelsers historie.


Vanløse, i september 1993
Richard Mot
t
 

FORORD TIL ANDEN UDGAVE

Denne Anden Udgave adskiller sig en hel del fra Første Udgave. Ulfeldts egen Latinske text aftrykkes her, side om side med oversættelsen, og denne er blevet gennemset og nogle misforståelser og fejl er blevet rettet. Hermod Lannungs Fond har også understøttet denne udgivelse økonomisk, og Fondens Bestyrelse takkes hjertelig herfor.

Virum, i august 1999
Richard Mott

 

Zar Ivan IV Grosnij (Russisk:  Ива́н Гро́зный)  kendes af danskerne også under navnet  'Ivan den Grusomme'. Han blev født 1530 og døde 1584. Han blev storfyrste af Moskva 1533, medens han endnu var et barn. 1547-1584 var han zar

I sin regeringstid var han den rigeste monark i Europa. 

Han var gift 7 gange.  

 

Billedet er malet 1897 af Victor Vasnetsov, og billedet hænger i  Tretyakov Galleriet i  Moskva.

 


 


1.
Cum nihil homini in vita sit jucundius et utilius historiarum cognitione sacrarum prophanarumque - ex illis quod veram Dei notitiam haurire possit (quid enim aliud est Sacra Scriptura quam vera de Deo Patre, Filio et Spiritu Sancto narratio historica?), ex his autem quod rationem vitae gerendae instituendaeque habere queat - necessarium est, ut ad eas cognoscendas literati animum sedulo applicent. Extant etenim in historiis commonefactiones quam plurimae de vitiis fugiendis virtutibusque acquirendis, item exempla innumera demonstrantia impios tyrannosque punitos violentaque morte plerumque abreptos faisse, bonos piosque semper servatos et sicca morte sublatos - 

ut cui historica lectio est cognita semper ante oculos habeat normam, juxta quam omnes suas actiones dirigat aliorumque exemplis certior fieri potent, quo pacto se in vita gerat, ut sibi Deum habeat faventem, ne mala vita iram Dei justasque poenas sibi accersat aliorumque exemplo discat sibi ipse consulere eaque vitare, quae aliis fuerint causae irae et poenae. Punit namque Deus atrocibus poenis atrocia scelera, etiam in hac vita, sicut historiae sacrae et prophanae testantur.
1.
I sin indledning gør Jacob Ulfeldt rede for formålet med rejsen til Rusland, og han giver navnene på de fremtrædende personer, som deltog i rejsen.

Efter som intet i dette liv kan være mennesket mere behageligt eller mere nyttigt end at kende til kirkelig og verdslig historie - thi af det første kan man få sandt kendskab til Gud (og hvad er den Hellige Skrift andet end den sande historiske fortælling om Gud, Fader, Søn og Helligånd - ), og af det andet kan man få en rettesnor til at leve og indrette sit liv - så er det nødvendigt, at de dannede beflitter sig på at lære den at kende. Der er nemlig i Historien mange påmindelser om at sky lasterne og tilegne sig dyderne, ligesom der er mange eksempler på at de ugudelige er blevet straffet og har fået en voldsom død, medens de gode og fromme altid er blevet bevaret og har fået en blid død.

Derfor bør den der studerer Historien altid have en regel for øje, som han kan indrette alle sine handlinger efter, og således af andres eksempler lære, hvordan han skal skikke sig for at have en nådig Gud, for at han ikke ved et slet levned skal nedkalde Guds vrede og retfærdige straf over sig. Lad ham ved andres eksempler lære at råde for sig selv og undgå det, der blev årsag til vrede og straffer andre; thi Gud straffer gruelige forbrydelser med gruelige straffe, også i dette liv, som den gejstlige og den profane historie vidner om.
Cum autem extent perquam multi historici, qui satis copiose historiarum commendationem prelo commiserint, abs re esse arbitror plura de ea in medium afferre, sed ea, qua fieri poterit brevitate statuo historice meam aliorumque nobilium mihi adjunctorum peregrinationem in Russiam paucis comprehendere. Sed cum me minus idoneum cognoscam, qui stylo eleganti hanc describam (fateor namque me primoribus labris linguam latinam degustasse minusque loto sermone uti, idque non mirum, praesertim cum a literis sim per sex lustra avulsus semperque in aulicis domesticisque negotiis occupatus, quominus vel aliquid addiscere vel ea, quae olim didicerim, repetere potuerim - adhaec cum omnia in itinere celeriter excepta festinantique calamo sint exarata) rogo ut pius lector boni consulat, emendet atque dextre interpretetur. 

Ceterum ut sciat, quid a me in hoc dicendi genere expectet, paucis exponam. Primo equidem causam nostrae peregrinationis expedire satago, postea qui missi, a quo, ad quem, quo tempore, qua via, quae pericula inciderint, quomodo excepti, tractati, quomodo ablegati atque remissi, idque non copiose, ne lectoris aures vanis prolixisque nugis obtundam. Quare omnia sic quam brevissime accipiat candidus lector velim.

Nemini dubium esse arbitror antiquis temporibus, praesertim tempore piissimi Regis Christiani, piae memoriae, nostri Regis patris dilectissimi, familiaritatem confoederationemque inter Daniam et Russiam fuisse treugisque duo haec regna ita copulata, ut utrarumque regionum incolis liberum fuerit in alterius provinciis mercaturas contractusque exercere domosque iis destinatas Hafhiae Ruthenos habuisse proprias, sicut et Danos Narvae, immo quo in loco voluerint sine ullo periculo diverti.
Da der nu er mange historikere som har skrevet udførligt om Historiens nytte, og som har ladet deres tanker trykke, vil jeg alene beflitte mig på så kort som muligt at beskrive min rejse sammen med dem, der var med mig i Rusland. Det sømmer sig også, at jeg skriver i en ædel stil; men jeg har i mange år været optaget af forretninger, ved hoffet og andetsteds, så jeg har ikke haft tid til at læse andres skrifter og af dem lade mig belære. Ejheller har jeg kunnet styrke min erindring med en eftertanke, jeg tidligere lærte. Da også størstedelen af denne rejseberetning er skrevet i hast og sådan, som tidens knaphed og rejsens besværligheder tillod det, så vil jeg bede den retsindige læser optage dette skrift i den bedste mening, og efter sit eget tykke deri rette og forbedre, som ham bedst synes.

Iøvrigt, for at man bedre kan vide, hvad man kan vente sig af mig i dette skrift, vil jeg fremstille det i få ord. Først beflitter jeg mig på at gøre rede for årsagen til vores rejse. Dernæst nævner jeg navnene på dem, der blev udsendt, af hvem de blev udsendt, til hvem, på hvilken tid og ad hvilke veje - hvilke farer der mødte dem, hvordan de blev modtaget og behandlet og endeligt sendt hjem igen, hvilket altsammen, for at jeg ikke skal opholde læseren med vidtløftig snak, skal meddeles på korteste måde.

Jeg tænker, at ingen er i tvivl om, at der i gamle tider, og især i den overmåde fromme Kong Christians, vor Konges højtelskede faders tid, var fortrolighed og forbund mellem Danmark og Rusland, og at disse to riger ved pagter var således forbundne, at indbyggerne i begge områder havde frihed til at øve handel og indgå aftaler i den andens lande, og at Russerne havde deres egne dertil bestemte huse i København, ligesom også Danskerne deres i Narva, ja at de kunde rejse uden fare, hvor som helst de vilde.
Hanc confoederationem animo considerans Rex Fridericus, hujus nominis Secundus, minus inconsultum esse existimabat antecessorum suorum, praesertim patris sui carissimi exemplum imitari, statimque in principio, postquam regio diademate coronatus esset, per legatos suos, nempe Hilarium Hardenberch, aulae magistratum, Johannem Ulstandt, mareschallum, et Jacobum Brochenhaussen non tantum antiqua foedera sancire, sed etiam novis treugis familiaritatem ae mutuam correspondentiam renovare - 

sed non in illum finem ut essent ulli Christiano principi in praejudicium, vel ut ita sese cum Rutheno conjungeret, sed potius ut horum principum regna per hujusmodi foedera in tranquillo statu vigerent.Durarunt autem illa foedera usque in annum 1575, quo propter Regis et Magni Ducis Muscoviae praefectorum Livoniensium controversiam quaedam confoederationi minus convenientia incidebant, sicut per Magnum Ducem Regi tres arces, Hapsel, Lehall et Loden, in Livonia sint ademptae, quamvis prius per literas Regem de iis sibi comparandis semel vel bis sollicitaverat, quoniam ex tabulis foederum Regi eas possidere esset liberum.

Haec injuria contra fidem datam ipsi illata, cum non sine caede et sanguine subditorumque interitu posset placari, nisi novis foederibus rationi consentaneis, renovatis stabilitisque, placuit Regi omnia prius verbis armis experiri, sicut decet sapientem (ut inquit Terentius), ne subditi exactionibus, bellis aliisque calamitatibus graverentur neve sanguis innocens effunderetur, magis considerans subditorum tranquillitatem quam justam vindictae cupiditatem.Kong Frederik, den Anden af det navn, havde overvejet dette forbund og fundet det velbetænkt at efterligne sine forgængeres, især sin højtelskede faders eksempel. Og straks efter, at han var kronet med det Kongelige diadem, vilde han ved sine udsendinge Eiler Hardenberg, der var Rigshofmester, Hans Ulfstand, der var Marsk, og Jacob Brockenhuus ikke blot befæste det gamle forbund, men også forny fortroligheden og den gensidige enighed med nye pagter.


Formålet med dette var ingenlunde at være nogen Kristen Fyrste til skade, som om han forenede sig med Rusland, for at det skulde hjælpe ham mod hans fjender, men alene at disse to Fyrsters riger ved et sådant forbund kunde leve fredeligt sammen.


Disse pagter var nu i kraft indtil året 1575, da der på grund af en strid imellem Kongens og den Moskovitiske Storfyrstes lensmænd i Livland skete ting, som stred mod det indgåede forbund, nemlig at Storfyrsten fratog Kongen tre slotte i Livland - Hapsal, Lehal og Lode. Det skete, selvom han tidligere havde skrevet til Kongen både en og to gange for at forhandle om deres overtagelse, thi efter overenskomsterne tilfaldt de Kongen.

Selv om denne uret, som Kongen måtte lide på trods afgivne løfter, ikke kunde genoprettes uden mord og blod og undersåtternes undergang, og ikke uden at traktaterne blev fornyet og befæstede ved nye rimelige pagter, så besluttede Kongen at forsøge alt, før han greb til våben, som det sømmer sig den viise, som Terentius siger. Han vilde undgå at hans undersåtter skulde påføres omkostninger og lide skade og uskyldigt blods udgydelse og andet ondt, som krigen fører med sig, idet han satte sine undersåtters fredelige liv højere end sin retfærdige lyst til hævn. 


Kong Frederik II

Erat haec praecipua hujus legationis causa primumque quod me indicaturum promiserim. Jam restat ut significem personas huic legationi destinatas, quibus hoc negotium sit commissum. idque Gregorio Ulstandt de Estrop, Arnoldo Ugerup de Urup, Paulo Wernicken secretario, et mihi. Et ut majorem gravitatem praeseferret adjuncti sunt nobis nobiles sex, quorum opera in eo uteremur. Inter quos primum locum obtinuit Johannes Wenstermand de Olstrup, cujus fidei pecuniarum negotium est commissum; is enim quaestorem nostrum egit. Secundus ab illo erat Steno Matzen, quem mareschallum cognovimus. Tertius Henningus Falster, qui curam culinae egit, quartus Georgius Suavenius, qui poculis praefuit. Aderant et Daniel Horcken et Georgius Muncke. Hi omnes cum servis et famulis iter nobiscum susceperunt, eramusque numero centum, praeter tubicines tres <et> fidicines totidem.
Dette var den vigtigste årsag til denne sendefærd, og det første jeg lovede at fortælle om. Nu står tilbage at give navnene på dem der blev udsendt, dem hvem dette hverv blev betroet; det var Gregers Ulfstand til Estrup, Arild Urup til Ugerup, Paul Wernicke, sekretær, og jeg selv. Og for at sendefærden kunde have des større anseelse blev der medgivet os seks herremænd, som skulde stå os bi. Førstepladsen blandt dem tilkom Johan Venstermand til Olstrup, som fik vores pengekasse i forvaring og var vores skatmester. Den anden efter ham var Sten Madsen, vores marskal. Den tredje var Henning Falster, vores køgemester, den fjerde Jørgen Svave, vores skænk. Med os var også Daniel Høcken og Jørgen Munk. Disse gav sig alle tillige med deres tjenere og opvartere på rejse, så vi blev hundrede i alt, foruden tre trompetere og lige så mange pibere.

 

 

Kommentarer til kapitel 1.

Jacob Ulfeldt viser sig straks fra begyndelsen af sin beretning som den veluddannede, slebne diplomat, med sans for sprogets nuancer. Han har fuldt ud tilegnet sig sin tids litterære dannelse, som det ses i hans indledende ord, der er en captatio benevolentide, der skal sikre ham læserens velvilje. Den vinder han ved at stille sig traditionelt beskeden an, han er ikke dygtig til Latin, siger han, hans gerning har ikke tilladt længere varende studier, men han skriver godt, husker også det obligate citat fra den klassiske litteratur (fra Terentius' skuespil "Eunukken", vers 789) og får "sat scenen" rigtigt. Han har været en god diplomat og vilde have opnået resultater ved vesteuropæiske hoffer, blandt ligemænd. Men stillingen som leder af en mission til Zar Ivan den Fjerde, den Grusomme, var en Urias-post. I de tyve år, der var gået forud for hans sendelse, havde der været adskillige diplomatiske kontakter mellem Danmark og Rusland, i nogle tilfælde havde dygtige Tyske diplomater forhandlet på den Danske Konges vegne, men enten kom det slet ikke til nogen aftale overhovedet, eller også, hvis en overenskomst virkelig kom i stand, så smuldrede den og blev til intet. På trods af disse fiaskoer kunde Frederik den Anden, Danmarks Konge ikke forstå, at kontakter med Russerne måtte gribes helt anderledes an. Han troede, at han kunde spille det Russiske kort som ethvert andet, men det kunde han ikke. Og derfor måtte Ulfeldts sendelse mislykkes.
2.
Solutis igitur anchoris vela ventis dedimus ipso die Veneris, qui feriis Ascensionis Domini erat proximus nonusque mensis Maji, Dragorque relicto ventis nobis aspirantibus ad insulam Bomholmum navibus tribus et sex triremibus nos contulimus, eoque postridie pervenimus, ab Hafnia remotam 25 miliaribus maritimis. Fixis ibi anchoris per noctem sumus commorati.

Altero die summo mane, cum viderentur votis respondere venti, rursus velam altum direximus Gothlandiamque contendimus. Inter navigandum vero inopinatus sese nobis offert Aquilo ventus omnino contrarius, impediens nobis transitum. Quare, postquam per horas aliquot nunc huc nunc illuc, prout contrariae concesserunt undae divagati essemus, tandem Bornholmum, unde venimus, classe rursus appellere coacti sumus. Sed audi quid periculi interea temporis incident:

Coelum satis serenum in oculi nictu usque adeo nebulis obscuratum est, ut ex navibus octo nobis admodum propinquis nec maximum nedum minimum conspexerimus. Unde factum est, ut ex triremibus nomine Abraham de improviso propter nubium densitatem prora sua rostrum nostrae navis tanto cum impetu attigerit ut fere undis fuisset intercepta, amissa dextra illa parte navis, quae nobis erat propior supra undas, destructisque velis anterioribus, fuckmast sicut et mysaner. Quae postea omnia magno cum labore Bomholmi sunt instaurata, nec nos sine periculo evasimus, amittentes partem prorae nostrae cum maximo navis detrimento. Nam postea ubique dabatur aquae per rimas ex illa collisione aditus, ut plus solito noctes diesque sentinam exhaurire ae humiditatem repellere coacti simus.

2.
I Østersøen, med kurs mod Gotland, tvinges sendefærdens skibe af en storm tilbage til Bornholm.

Vi lettede anker og satte sejl fredagen efter Herrens Himmelfart, som var den 9. maj. Vi lagde Dragør bag os og havde god vind og kom den følgende dag til Bornholm, en ø som ligger 25 mile fra København. Vi havde tre skibe, foruden seks galejer, og kastede anker og blev der natten over.


Næste dag, tidlig om morgenen, da vindene syntes at svare til vore ønsker, sejlede vi atter ud på det dybe og styrede mod Gotland. Men medens vi sejlede blæste en nordenvind op, ganske uventet. Den stod os hårdt imod og hindrede os i at sejle videre. Efter at vi i nogle timer var tumlet hid og did i søen af bølgerne, der slog imod os snart fra den ene side, snart fra den anden, blev vi tvunget til at sejle tilbage til Bornholm, som vi var kommet fra. Men hør nu hvilken fare vi så kom i:

Himlen, der var ganske klar, blev på et øjeblik så formørket af skyer, at af de otte skibe, vi havde ganske nær omkring os, kunde vi ikke se hverken det største eller det mindste. En af galejerne, der hed "Abraham", stødte så voldsomt mod galionen på vort skib, at det selv nær var gået til. Det mistede styrbords side nærmest os over bølgerne, og sejlene fortil blev ødelagt, fokken og mesanen. Det blev altsammen siden repareret på Bornholm, med stort besvær. - Vi var heller ikke uden for fare, thi vi mistede en del af forstavnen, med den største ødelæggelse af skibet til følge, thi vandet kunde siden trænge ind gennem små sprækker som følge af dette sammenstød, så vi blev tvunget til, mere end sædvanlig, dag og nat at tømme skibet for vand og holde fugten ude.

 

His transactis Bomholmum, ut dictum est, ipsa nocte pervenimus, et cum nebulae praedictae totum coelum obumbrassent, non potuimus rupes in conspectu habere. Fixis igitur anchoris in aperto mari haesimus. Emicante vero aurora coeloque sereniore existente nebulisque evanescentibus, cum putaremus integrum miliaris spacium vel ultra inter nos et insulam fuisse, delituimus penes rupes magno cum periculo, ad quas si propius appulissemus, actum fuisset de navibus. Quare agendae sunt Deo Omnipotenti gratiae permaximae, qui nos liberavit de periculis hisce maritimis. Efter at det var gjort kom vi tilbage til Bornholm, som sagt, samme nat, og da de førnævnte skyer havde formørket himlen kunde vi ikke se klipperne. Derfor kastede vi anker og blev ude på det åbne hav. Men da Morgenrøden lyste frem og himlen var klaret op og skyerne forsvandt så vi, at medens vi troede at der havde været en mils vej eller mere mellem os og øen, så havde vi ligget tæt ind under klipperne, med stor fare. Var vi kommet dem nærmere, havde det været ude med skibene. Derfor måtte vi takke Gud den Almægtige inderligt, Ham som frelste os fra disse farer til søs.

  


Denne bogs forfatter, adelsmanden Jacob Ulfeldt, havde, få år før han rejste til Rusland i 1578, ladet bygge en prægtig herregård på sit gods Selsø i Horns Herred (mellem Roskilde og Jægerspris). Gården er bevaret til vore dage og er nu indrettet til museum, dog har publikum kun adgang i sommermånederne. 


3.

20. die mensis ejusdem, Aurora nobis favente, itineri navali nos rursum accinximus, ac 25. die, qui Trinitati asscribitur, postquam miliaria 110 maritimo itinere absolvissemus, Oesiliam appulimus, Divina concedente Gratia. Alteroque die relictis navibus terram ingredientes Livonienses salutavimus, ubi circa castellum Arnsburgum, in suburbio Hagdwerck pernoctantes, in diem mensis 30. commorati sumus, conspeximusque maximas hominum calamitates - famem tam ardua, ut viderimus eos panibus ex furfure, faeno et stramine pistis vesci, sicut et aliis in locis multis in tinere gramine ex pratis et pascuis.

Relicto Arnsburgo praedicto die miliaria tria absolvimus pemoctavimusque in curia Toels. Inde postridie Sonneburgum, quinque absolutis miliaribus. - 

Primo die mensis Junii trajecimus mare Monsund pervenimusque ad curiam Mongard, ubi illa nocte sub dio delitescere cepimus; erat namque a Ruthenis et Suecis devastata et combusta.

3.

To uger efter afsejlingen fra København når de ni skibe frem til Øsel, som fra 1560 til 1645 var et Dansk bispedømme. På grund af kampe mellem Russerne og de Svenske hære nægtes sendefærden adgang til byerne og må overnatte på åben mark.

Den 20. i samme måned, da Morgen- røden var os gunstig, gjorde vi os atter rede til skibsrejsen, og den 25., Trinitatis Søndag, efter at vi havde rejst 110 mil ad søvejen, sejlede vi ind til Øsel, af Guds Nåde. Dagen efter forlod vi skibene og gik i land og hilste på Livlændeme, og vi overnattede i havelværket omkring Arnsborg Fæstning, indtil den 30. i denne måned, og vi så de største ulykker blandt folk - en sult så streng at vi så dem spise brød, bagt af klid og hø og strå, sådan som også mange andre steder på rejsen, hvor man spiste græs fra marker og enge.


Vi forlod Arnsborg den førnævnte dag og tilbagelagde tre mil og overnattede på gården Tollist. Derfra den næste dag til Sonnenborg, efter at have tilbagelagt fem mil. 

Den l.  juni satte vi over farvandet Mohnsund og kom til Mohngård, hvor vi den nat for første gang gik til ro under åben himmel; selve gården var nemlig hærget og brændt, af både Russere og Svenskere. 

Arnsborg fæstningen (som den ser ud i dag)
2. die trajecimus alterum mare, Monsund Magnum cognominatum (in quo navis nostra non absque periculo in rupem incognitam incidit, ut nisi cymba quadam, quae nobis aderat, portum quaesieramus, actum fortasse de nobis fuisset, tanto enim cum impetu rupem attigit, ut per duarum triumve horarum spacium nautarum ope vix liberari atque in locum navigationi convenientem reduci pouerit),
pervenimusque in Wigk per distantiam duorum miliarium ab insula Moen, ubi a Ruthenis sumus excepti, qui nos certiores reddiderunt, Suecos in propinquo cum copiis suis esse Quare nos tuto Pernoviam pervenire non posse ajebant, antequam alio sese conferrent. Erant enim Ruthenis eo tempore vires plus satis tenues, quo minus iis resistere possent. Ibi commorabamur per triduum omni nocte sub coelo aperto cubantes, et cum edulii nihil nobis allatum sit praeter oves tres, jumentum unum et pullos duos nihilque liquoris, coacti sunt nostri famuli aqua se ab excruciante siti vindicare. 

Navem ergo ascendimus, volentes navigio Pemoviam appellere, sed cum per horas tres quattuorve frustra undis aestuantibus molesti fuissemus, tandem venterum saevitia repulsi portum relictum resalutare coacti sumus ibique illa nocte circa castellum ante aliquot annos destructum Werder nominatum quiescere.
Den 2. satte vi over et andet farvand, kaldet Store Mohnsund. Der stødte vores skib på et underjordisk skær og kom i stor fare. Havde vi ikke haft en redningsbåd med os, som vi sejlede ind til havnen med, havde det måske været ude med os. Thi vores skib blev slået ind mod en klippe med en sådan kraft, at Naturens rasen ikke tillod os at komme fri og ud til et sted hvor der var til at sejle. Skibet var ved anstødet blevet så slemt tilredt, at skibsfolkene have nok at gøre med at redde det, og kun med stort besvær fik de det ind i havnen.

Vi kom så til Wiek, der ligger to mil fra Mohn. Der blev vi modtaget af Russerne, der fortalte os at Svenskerne var i nærheden med deres tropper, derfor kunde vi ikke komme i sikkerhed til Pemau før de trak væk. På dette tidspunkt var Russerne ikke stærke nok til at yde Svenskerne modstand. Der opholdt vi os i tre dage, og hver nat lå vi under åben himmel. Og da man ikke bragte os noget spiseligt, andet end tre får, en stud og to kyllinger, og ikke noget at drikke, blev vore tjenere tvunget til at slukke deres pinefulde tørst med vand.


Vi gik derfor om bord i skibet for at sejle til Pemau. Men da vi i tre eller fire timer var tumlet om i de brølende bølger uden at komme nogen vegne, blev vi af vindenes vildskab tvunget til at søge tilbage til den havn, vi havde forladt, og til at hvile ud dér den nat, ved en fæstning kaldet Werder, som var blevet ødelagt nogle år før.

 
Kommentarer til kapitel 3

De mange Estiske stednavne frembyder et problem for oversætteren. Enhver større lokalitet har to navne, et Estisk og et Tysk. Og en by som Dorpat har endda tre, nemlig foruden det Tyske Dorpat det Estiske Tartu og det Russiske Jurjev. - Ofte må den Tyske navneform antages at være bedst kendt af Danske læsere, derfor vælges denne form ofte her. Men hvor de forskellige navneformer antagelig er lige ukendte for læseren, er den Estiske form anført. Overarkivar, dr. phil. Vello Helk har velvilligt svaret på spørgsmål om det Estiske navnestof, og han takkes hjertelig herfor.

4.

Altero die, qui erat quintus Junii vecti sumus curribus et equis quinque miliaria ad locum inter Pernoviam et Werder interjectum, concomitantibus quadraginta equitibus et sclopetariis quibusdam. 

Sexto die Pernoviam attigimus, absolutis quinque miliaribus aliis, ubi sperabamus habituros nos hospitem convenientem, qui rationem nostri aliqualem haberet domosque adepturos, in quibus aliquo modo vires ex nocturnis vigiliis prostratas reficere recolligereque possemus; sed frustrati spe. Cum eo perventum est, obviam nobis venerunt duo praestablii, qui viae comites nobis essent, et necessaria procurarent, prohibentes ne civitatem ingrederemur, collocatis ante portas sagittariis quam plurimis quo minus nobis daretur aditus. Commonstrataeque sunt nobis domus insuburbio, ad quas diverteremur. Cumque hospitem ego meum vix salutassem, incensum est meum conclave totumque in temporis momento combustum, ut vix ipse evaserim, combustis vestibus quibusdam, mucrone lancea et rebus aliis! Et nisi bona nostra fuissent in navibus relicta actum fuisset de iis omnibus.

Ubi hoc vidimus coepimus deliberare quo in loco pedem tuto figeremus; et post longas deliberationes statuimus naves conscendere, donec adessent jumenta perducentia nos ulterius. Sed hoc nobis est denegatum, immo a sagittariis in maris litore collocatis prohibitum, ne ea quae voluimus perficeremus. Quare nolentes volentes castra metati sumus in planicie extra urbem, in diem tertium.

 

4.
Da den stærke storm forhindrede skibene i at sejle ind til Pernau valgte sendefærden at rejse over land. På grund af krigshand- lingerne mellem Russere og Svenskere, fik de beskyttelse af ryttere og musketerer. - Medens der ventes på heste og vogne, kommer Livlandske kvinder med deres spædbørn på armen, og præsten døber mere end et halvt hundrede børn.

Næste dag, som var den 5. juni, rejste vi med vogne og heste fem mil, til et sted mellem Pernau og Werder, ledsagede af fyrre ryttere og nogle musketerer. 


Den 6. kom vi til Pernau, efter at have tilbagelagt andre fem mil, der håbede vi at finde en tjenstvillig vært, der vilde tage godt imod os, og huse hvor vi kunde bo og komme til kræfter og samle os, efter flere vågne nætter. Men vi blev skuffede i dette håb. Da vi var kommet dertil, kom to adjudanter til os, de skulde være vore ledsagere på vejen og sørge for det nødvendige, men de forbød os at komme ind i byen, og satte adskillige bueskytter for portene for at holde os ude. Dog blev der anvist os huse i en forstad, hvor vi skulde tage ind. - Jeg havde knap nok hilst på værten, før mit kammer stod i flammer! På et øjeblik var det helt udbrændt, og kun med nød og næppe slap jeg selv ud, mens noget tøj og en dolk og en lanse brændte. Og havde vi ikke ladet vort udstyr blive tilbage på skibene, var det også gået til.
Da vi så det, begyndte vi at overveje, hvordan vi kunde være i sikkerhed på rejsen, og efter lange overvejelser bestemte vi os til at gå om bord i skibene, indtil der kom trækdyr, der kunde bringe os videre. Men det fik vi nej til, og bueskytterne, der var sat ud på stranden, forbød os at gøre, hvad vi vilde; og så måtte vi, hvad enten vi vilde eller ej, slå lejr uden for byen på åben mark, og blive der i tre dage.

 

Ibi experti sumus rumores de Suecis ad nos prius delatos certiores fuisse. Fuerant namque exigua cum copia istis diebus in suburbio, ubi a Ruthenis ex urbe in illos eruptionem facientibus leviori bello cum iis pugnatum est, non parvo cum horum detrimento; caesi enim sunt a Suecis Rutheni octoginta.

Nono die discessimus, comitantibus centum sagittariis et viginti equitibus, et miliare absolvimus, pernoctantes in campo more solito. Postero die, decimo Junii, septem miliaria confecimus, delitescentes sub frondibus et arboribus.

Undecimo die Velinum pervenimus, oppidum septem miliaribus remotum a loco praescripto. In via excepti sumus a Ruthenis cum centum sclopetariis et nonnullis equitibus. Et cum in civitatem non intromitteremur, pedes figentes in planicie extra muros diebus octonis ibi sumus commorati, quia nec equos nec currus habere potuimus, quamvis in dies nos lactarunt vana spe, facientes nobis spem profectionis. Omnia tamen quae promiserunt veritati minus fuerunt consona.

Hic nec ignorandum nec praetereundum censeo, quod permultae Livonienses mulierculae infantes ulnis suis ad nostrum pastorem gestarint, cupientes illos sacri baptismatis ablotione mundari, quod etiam accidit. Baptisati enim sunt illo tempore, quo ibi commorati sumus, a nostro pastore ultra quinquaginta quinque, quorum quidam bimatum excesserant. Hi forte, si non advenissemus, privati fuissent sacramento baptismatis sacro.


Ex horum hominum calamitatibus discamus nos gratias agere Omnipotenti Deo pro Sua in nos Caritate, quod nostris regnis concesserit Verbum Suum purum inviolatumque, sacramentis quoque baptismo et coena Domini nostras ecclesias condecorarit, quibus miseri Livonienses destituuntur, propter scelera olim perpetrata. Toto igitur corde optandum nobis erit, ut semper maneat nobiscum Spiritus Sanctus, illustrans corda nostra, ne contemptui habeamus sacrum illud verbum nobis ethnicis ex gratuita misericordia concessum, ne quoque mala vita malisque moribus ipsum depellamus.Dér erfarede vi, at rygterne om Svenskerne, som vi før havde hørt, var sande. De havde nemlig i disse dage været med en lille skare ude i forstaden, hvor Russerne havde gjort udfald ud fra byen, og der havde været en mindre træfning, med ikke ringe tab for dem. Firs Russere blev nemlig fældet af Svenskerne.

Den 9. drog vi afsted, ledsagede af hundrede bueskytter og tyve ryttere, og vi tilbagelagde en mil og overnattede på åben mark, som sædvanlig. Næste dag, den 10. juni, tilbagelagde vi syv mil og krøb i skjul under løvhæng og træer.

Den 11. kom vi til Fellin, en by der ligger syv mil fra det førnævnte sted. På vejen blev vi modtaget af Russerne med hundrede musketerer og adskillige ryttere. Og da vi ikke blev lukket ind i byen, slog vi os ned på den bare mark uden for murene, og der blev vi i otte dage, for vi kunde ikke få hverken heste eller vogne, selv om de hver dag gav os falske forhåbninger om, at vi måtte komme af sted, men alt hvad de lovede, stemte ikke med sandheden.

Her mener jeg at det ikke skal være ukendt og ikke forbigås, at såre mange Livlandske kvinder kom til vores præst med deres småbørn på armen og vilde, at de skulde renses i Den Helliges Dåbes bad, hvad også skete. Thi i den tid, vi var dér, blev mere end femoghalvtreds børn døbt af vores præst, og nogle af dem var over to år gamle. Hvis vi ikke var kommet forbi, havde de måske ikke fået del i Dåbens Hellige Sakramente.

 
Lad os af disse menneskers ulykker lære at takke den Almægtige Gud for Hans Kærlighed til os, at Han har givet vore riger Sit rene og ukrænkede Ord, og prydet vore kirker med Sakramenterne, Dåben og Herrens Nadvere, som de arme Livlændere ikke har del i, på grund af én gang gjorte misgerninger. Derfor må vi af hjertet ønske, at Den hellige Ånd altid vil blive hos os og oplyse vore hjerter, at vi ikke skal foragte hint Hellige Ord, som af ufortjent nåde er givet os hedninger, og ikke med et ondt liv og onde sæder støde Ham fra os. 

         Johanneskirken i Fellin (estisk navneform: Viljandi) er den ældste bevarede bygning i byen. Den er opført i sen-middelalderen 


18 Junii reliquimus Velinum absolvimusque quattuor miliaria, commorantes in pascuis, ubi cum sagittariis ducentis equitibus centum nobis Rutheni obviam venere. Et quia sibi propter copias hostium in propinquo collectas timerent, offenderunt nos in via mille equites, omnes Tartari, cum sclopetariis centum, qui nos ab hostium incursione, si opus esset, tuerentur. - Hinc propius absunt arces Helmodt, Ruege et Karkis, quae adhuc sub potestate Ducis Magni sunt.

Summo mane sequentis diei, circa horam secundam, castra movimus rectaque Tarbatum contendimus, trajecto mari Halstefehre, permansimusque penes amnem, postquam eo die sex miliaria absolvissemus.
Den 18. juni forlod vi Fellin og tilbagelagde fire mil og holdt rast i et engdrag, hvor Russerne kom os i møde med tohundrede bueskytter og hundrede ryttere. Og fordi de frygtede fjendernes tropper, der havde samlet sig i nærheden, blev vi mødt på vejen af tusind ryttere, alle Tatarer, med hundrede musketerer,  som skulde forsvare os mod fjendernes angreb, hvis det blev nødvendigt. - Nærved ligger borgene Helmet, Rujen og Karkus, som endnu er i Storfyrstens magt.

Tidligt om morgenen den følgende dag, omkring klokken to, brød vi op og drog den lige vej til Dorpat, efter at vi havde sat over farvandet Halstedfer; og vi blev ved floden, og den dag havde vi tilbagelagt seks mil.

Kommentarer til kapitel 4.

På det Estiske fastland møder Danskerne nu deres Russiske værter. Disse ledsager dem og overvåger dem nøje på hele rejsen. I Pernau begynder for alvor trængslerne. De Russiske officerer, der skulde være Danskerne til tjeneste, chikanerede dem ustandselig. Disse officerer kaldtes med et Russisk ord pristav 'er, i Ulfeldts Latinske tekst praestablii, og i denne oversættelse adjudanter.


Videre til      del 2   del 3   del 4   del 5   del 6   del 7